Opći uvjeti poslovanja i privatnost

1. Pojmovi i opće informacije o tvrtki

Izdavač Internet stranice https://poliklinikapremium.hr/ je
POLIKLINIKA PREMIUM d.o.o.
Sjedište: Vrbovec, Zagrebačka ulica 29 Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Rješenje poslovni broj: Tt-19/23567-2 od 21.6.2019.
MBS: 080877106
OIB: 14425039678
Zastupana po direktoru: Marsell Matheo Khouri
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: HR1823600001102382348
(u daljnjem tekstu: „Izdavač“).

https://poliklinikapremium.hr/ je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o uslugama koje se nalaze u ponudi Poliklinike Premium d.o.o..

Korisnik Internet stranice https://poliklinikapremium.hr/ može biti pravna ili fizička osoba koja kako posredno, tako i neposredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici https://poliklinikapremium.hr/

2. Općenito

Korisnici internet stranice Izdavača iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice https://poliklinikapremium.hr/ u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Svaki Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje i gdje se kao takve traže za pristup i pohranjivanje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad iz različitih razloga dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

3. Rubrike “ZAKAŽI TERMIN” i “KONTAKT”

Odgovori na pitanja iz rubrika s Naslova utemeljeni su na činjenicama, okolnostima, pretpostavkama, podacima i/ili tvrdnjama iznesenim u postavljenim upitima. Prilikom postavljanja upita Korisnik potvrđuje kako je prezentirao sve činjenice i okolnosti koje su mu poznate ili koje bi mu po redovitom tijeku stvari trebale biti poznate. Ako bilo koja od predmetnih činjenica, okolnosti, pretpostavki, podataka i/ili tvrdnji nije točna, Korisnik je obvezan Izdavača o tome izvijestiti pisanim putem, budući da netočnost ili nepotpunost podataka može uzrokovati promjenu danog odgovora.
Izdavač daje mogućnost savjetovanja vezano za određenu zadravstvenu problematiku te Korisnik davanjem informacija o određenoj problematici pristaje da se iste podijele s stručnim osobljem POLIKLINIKE PREMIUM d.o.o. kako bi odgovor na upit bio što kvalitetniji i točniji.

Odgovori na pitanja temelje se na praksi, stručnim dostignućima, tehnologiji i/ili iskustvu koje je dostupno u trenutku davanja odgovora na postavljeni upit.

4. Promjena Općih uvjeta poslovanja

Izdavač zadržava u svakom trenutku pravo na izmjenu ukoliko je npr. ukinut bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može iz svojih razloga prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava u svakom trenutku pravo, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice https://poliklinikapremium.hr/, smatra se da prihvaća Opće uvjete poslivanja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta poslovanja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama https://poliklinikapremium.hr/. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta poslovanja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

5. Korisnik Internet stranice

Korisnik se obvezuje i dužan je koristiti Internet stranicu https://poliklinikapremium.hr/ u skladu s propisima i zakonima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnik zna da ne smije putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše ljudska prava drugih, bilo kakav materijal koji je smatra nezakonit, ugrožavajući, klevetnički, uvredljiv ili na drugi način nepoželjan i neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga za koje ne postoji suradnički ugovor i suglasnost o oglašavanju.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama https://poliklinikapremium.hr/ strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice https://poliklinikapremium.hr/ za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, političke, vjerske, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/ na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

6. Intelektualno vlasništvo

Neovlaštena uporaba ili umnožavanje intelektualnog vlasništva na internet stranici Izdavača predstavlja povredu prava, a pravo na raspolaganje, uporabu i
stjecanje koristi od takvog vlasništva štiti se sredstvima i institucijama pravnog sustava. Uporaba sadržaja s internet stranice Izdavača u bilo kakve svrhe moguća je isključivo uz odobrenje vlasnika sadržaja – POLIKLINIKA PREMIUM d.o.o., a koje odobrenje se može zatražiti putem
adrese elektroničke pošte: poliklinikapremium1@gmail.com. Ukoliko prethodno navedeno bude učinjeno bez pristanka POLIKLINIKE PREMIUM d.o.o. , isti će biti prisiljen poduzeti sve potrebne pravne korake

7. Korištenje IT opreme

Isključivo Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje vlastite IT opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/, isto tako je upoznat da samostalno snosi i sve s tim povezane troškove popravaka ili ponovne nabave. Izdavač se ograđuje od svake odgovornosti za bilo kakva oštećenja IT opreme i ostalih stvari Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/.

8. Pravila zaštite privatnosti

Trgovačko društvo POLIKLINIKA PREMIUM d.o.o. voditelj je obrade osobnih podataka te ono u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u okviru i za potrebe svojeg poslovanja i pravnog djelovanja.

POLIKLINIKA PREMIUM posebnu pažnju posvećuje tome da osobni podaci budu obrađivani u skladu sa temeljnim načelima iz Poglavlja II Opće uredbe o zaštiti podataka, a prije svega osigurava zakonitu, poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka primjerenih, relevantnih i ograničenih na ono što je nužno i u odnosu na svrhe u koje se podaci obrađuju.

POLIKLINIKA PREMIUM d.o.o. u pravilu ne obrađuje osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Iznimno, u skladu s odredbama članka 8. Opće uredbe o zaštiti podataka mogu se obraditi podaci osobe koja je navršila 16 godina dok je za sve ostale slučajeve (osoba mlađih od 16 godina) potreban izričit pristanak zakonskog skrbnika djeteta koja činjenica pak mora biti utvrđena na jasan i nedvojben način sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

POLIKLINIKA PREMIUM d.o.o. ne obrađuje osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili druga uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske ni biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca kao niti podatke o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji pojedinaca.

Na temelju jasne, nedvojbene i izričite privole ispitanika, POLIKLINIKA PREMIUM  d.o.o. može obrađivati podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika, a u svrhu savjetovanja prilikom odabira potrebne usluge.

Izdavač od Korisnika prilikom naručivanja putem Internet stranice ili drugih društvenih mreža traži sljedeće podatke:
Ime, prezime, adresu elektroničke pošte i/ili broj mobitela/fiksnog telefona. Korisnik davanjem svojih prethodno navedenih podataka pristaje da se isti obrađuju u svrhu pružanja usluge od strane POLIKLINIKE PREMIUM d.o.o.

9. Autorsko pravo

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama ili na drugim postojećim mrežama Izdavača https://poliklinikapremium.hr/, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta radi pružanja veće kvalitete usluge, ili bilo koju drugu pravno prihvatljivu namjenu.

10. Eventualna naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/ daje privolu kako neće smatrati odgovornim Izdavača, njegove podružnice, vlasnike, zaposlenike i agente za naknadu eventualnih troškova i šteta uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/ od strane Korisnika.

11. Završne odredbe

Ukoliko je bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta poslovanja ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta poslovanja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica https://poliklinikapremium.hr/ nadležan je stvarno nadležni sud.

Zakaži Termin

Ispunite obrazac u nastavku, a mi ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.